Jakým způsobem ověřujete, že kandidát splňuje vaše požadavky? Zjišťujete opravdu to podstatné a relevantní? Umíte se správně zeptat?

V tomto článku se dozvíte, co je to kompetenční pohovor a jak na něj. Pochopíte, v čem je jeho přínos. Upozorním, na co si dát pozor, kde se nejčastěji dělají chyby. Sepsala jsem pro vás příklady kompetenčních otázek pro 6 nejčastějších kompetencí.

Vycházím ze cvičení na vysoké škole se studenty 2. ročníku MÚVS při ČVUT. Díky skupinovému úkolu, který plnili, jsem si uvědomila, v čem se nejčastěji chybuje a co je nejnáročnější. Studenti ve skupinách vybrali a následně hodnotili kompetence, které jsou podle nich klíčové pro pozici HR specialista – junior. Vybrala jsem 6, které se nejčastěji opakovaly. Na konci článku nejdete jejich popis a návrh vhodných otázek, kterými je ověříte.

team-work
Schopnost týmové práce
Schopnost řešit problémy
Organizační dovednosti
Odolnost vůči stresu
Empatie
Iniciativa

Co je to kompetenční (behaviorální) pohovor

Začněme tím, co je to kompetence. Kompetence je konkrétní znalost či dovednost, která se projevuje v chování daného pracovníka.

Pokud se nechcete při pohovoru rozhodovat jen pocitově a chcete mít větší jistotu, že kandidát je ten správný, je vhodné zařadit do pohovoru kompetenční otázky.

Kompetenční pohovor vychází z toho, že pokud pracovník danou kompetenci má, projevila se v předchozím chování. Je proto vhodné se dotazovat na předchozí situace a pracovníkovo chování a sledovat, zda v nich danou kompetenci prokázal nebo ne.

Vést správně kompetenční pohovor však není vůbec jednoduché a klade na tazatele poměrně vysoké nároky. Také potřebná doba je delší než u běžných pohovorů. Během 60 minut jste schopni kvalitně posoudit 3 – 4 kompetence.

Postup a příprava kompetenčních otázek

1.

Výběr klíčových kompetencí

Nejdůležitější je vybrat relevantní a klíčové kompetence. Na co je vhodné se zaměřit při analýze, se můžete dočíst v článku „8 oblastí, které je nutné zmapovat před tvorbou inzerce“.

Následně se zamyslete, jakým způsobem kompetence nejlépe ověříte. Jazykové znalosti je vhodné prověřit na „živo“, tedy, pokud má být kandidát schopen daným jazykem mluvit, mluvte s tím, pokud má být schopen napsat email, nechte ho napsat email. Počítačové dovednosti jednoduše vyzkoušíte zadáním úkolu na počítači. Odborné znalosti je ideální ověřit testem, úkolem nebo pokládáním odborných otázek. Komunikační dovednosti prověříte už jen samotným pohovorem.

Je dobré si uvědomit, že ne každou kompetenci je smysluplné ověřovat kompetenčním pohovorem.

Studenti nejčastěji uváděli kompetence: schopnost týmové práce, schopnost řešit problémy/ konflikty, organizační dovednosti, odolnost vůči stresu/ zvládání zátěže, empatie a iniciativa.

2.

Vyjasnění kompetence

Důležité je ujasnění, co kompetence znamená. Pokud máte vytvořené kompetenční modely, bude to pro vás jednodušší. V opačném případě doporučuji, ať si sami vydefinujete, co si pod dovedností či schopností představujete. Pomůže vám to si sjednotit očekávání od kandidáta a jednodušeji budete tvořit otázky.

Díky cvičení na vysoké škole mi došlo, že pokud nemáte alespoň teoretické znalosti, co daná kompetence obnáší, bude pro vás náročné ji smysluplně uchopit. V tom případě doporučuji, abyste si informace zjistili. Buď je někde vyčtěte, nebo se někoho zeptejte. Nejjednodušší je se obrátit přímo na manažera, pro kterého pracovníka hledáte.

3.

Určení průkazných situací

Pochopit kompetence můžete i tím, když se ptáte na konkrétní situace, které bude daný pracovník řešit. Ať už máte nějakou představu o kompetenci nebo ne, je dobré se nad těmito situacemi alespoň zamyslet. Pomohou vám následně zformulovat vhodné kompetenční otázky.

4.

Výčet vzorců chování

Současně budete zjišťovat, jak by ideálně měl v jednotlivých situacích reagovat. Opět se můžete zeptat přímo manažera.

5.

Formulace otázek

Díky ujasnění, co si pod danou kompetencí představujete, v jakých situacích se projevuje a jaká je ideální reakce, pro vás bude jednodušší tvořit otázky a především budete schopni následně lépe posoudit, zda pracovník očekávání opravdu splňuje.

JAKÉ ANO

Vhodné otázky začínají: „Jak.. Co.. Proč.. Kdo.. Kdy..“ Ptejte se na skutečné situace, které se v minulosti staly. Každou kompetenci byste měli prověřit ideálně na 3 různých příkladech.

JAKÉ NE

Pozor na návodné a banální otázky. Nezjistíte tím žádné hodnotné informace. Uzavřenými otázkami se nedostanete do detailu. A z vícenásobných otázek bude uchazeč zmatený a zřejmě vám neodpoví na všechno. Oblíbené a časté jsou hypotetické otázky (co by.. kdyby..). Myslete však na to, že hypotetickou otázkou zjistíte pouze to, zda kandidát ví, jak reagovat, nikoliv však, zda tak skutečně zareaguje.

6.

Ověřování informací pomocí situačních otázek

Již jste připraveni na rozhovor. Na pohovoru však nestačí jen pokládat připravené otázky, ale důležité je se vhodně doptávat. Právě zjišťování detailů vám pomůže posoudit, jak na tom daný pracovník je a zda si nevymýšlí.

Proberte situace, které se staly. Zajímejte se o detaily konkrétních aktivit. Ptejte se, jak se v nich uchazeč cítil a jak reagoval. Zjistěte, jaký byl výsledek dané situace.

Úskalí kompetenčních pohovorů

Co bylo pro studenty nejnáročnější a kde se nejčastěji vyskytovaly chyby?

 • Mnoho studentů zmiňovalo, že bylo náročné už jen vybrat vhodné kompetence pro kompetenční pohovor. Některé kompetence lépe prověříte zadáním úkolu či testu. 

 • Občas měli tendenci slučovat různé kompetence do jedné. Logicky následně i pokládané otázky skákaly od jedné oblasti k druhé. Závěry potom byly poměrně vágní.
  Obdobně problematické byly komunikační dovednosti. Je to hodně široká oblast. Někdo pod tím vidí asertivitu, jiný naslouchání nebo předávání informací, případně dobré vyjadřování či schopnost prezentovat. Pokládané otázky a závěrečné hodnocení bylo potom zmatené a nepřesvědčivé.

 • Pokud měli studenti chybně nebo nedostatečně popsanou kompetenci, pak i kvalita otázek byla horší.

 • Bylo vidět, že, pokud nejsou kvalitně připravené otázky, je náročné udělat smysluplný závěr a zhodnocení.

 • A nejpodstatnější na závěr: Pokud neví, co daná kompetence znamená, nejsou schopni správně připravit otázky a správně posoudit kvality kandidáta.

6 nejčastějších kompetencí

Schopnost týmové práce

team-workProjevuje zájem a porozumění pro druhé. Přizpůsobuje se týmu a vytváří týmového ducha. Naslouchá a aktivně komunikuje s ostatními. Předává a sdílí důležité informace. Podporuje a zajímá se o druhé.

Vhodné otázky:

 • Popište nějaký projekt, kde jste pracoval/a s více lidmi. Jakou roli jste tam zastával/a? Jaké úkoly jste měl/a na starosti? Co Vám vyhovovalo? Co Vám nevyhovovalo? S kým se Vám spolupracovalo dobře? S kým hůře? Jakým způsobem jste předával/a informace? Jakým způsobem jste získával/a informace? Jak projekt dopadl? Udělal/a byste něco jinak?
 • Uveďte úkol, který děláte raději sám. Proč?
 • Uveďte úkol, který děláte raději v týmu. Proč?
 • Popište situaci, kdy jste si s někým nesedl. O co se jednalo? Jak jste reagoval/a? Jak jste se cítil/a?
 • Popište situaci, kdy jste nedostal/a informaci včas. Jak jste to řešil/a?

Schopnost řešit problémy/ konflikty

conflictNa problémy se dívá z různých úhlů pohledu. Překážky považuje za výzvy.  Je schopný přijmout zodpovědnost, samostatně zpracovat informace a zvolit optimální postup. V konfliktních situacích zachová klidnou hlavu, zpracuje veškeré dostupné informace a hledá optimální řešení.

Vhodné otázky:

 • Popište mi situaci, která se v danou chvíli zdála neřešitelná. Jak jste se s ní vypořádal/a?
 • Popište situaci, kdy jste se dostal/a do konfliktu. Jak jste danou situaci řešil/a?
 • Popište mi moment, kdy Váš nadřízený kritizoval Vaši práci.
 • Popište situaci, kdy jste musel/a sdělit nadřízeným špatnou zprávu.
 • Popište situaci, kdy jste musel/a jednat s problémovou osobou.
 • Jaké největší překážky jste musel/a ve svém povolání překonat? Jak jste si s nimi poradil/a a co Vám to dalo do budoucna?
 • Popište situaci, která pro Vás byla náročná.

Organizační dovednosti

time-managementPlánuje své aktivity s dostatečným předstihem. Identifikuje a organizuje zdroje potřebné k dosažení cílů. Předvídá problémy a připravuje si alternativy. Strukturovaně řeší neplánované aktivity. Umí si určit priority. Stanovuje jasně definované cíle. Rozliší podstatné a nepodstatné informace. Sdílí podstatné informace. Deleguje práci, ale nezapomíná na kontrolu.

Vhodné otázky:

 • Jakým způsobem si organizujete svůj den?
 • Jak si plánujete své každodenní aktivity?
 • Jak jste si stanovoval/a priority?
 • Popište, jak si plánujete práci, když máte hektický den.
 • Dejte příklad, kdy se Vám sešlo více priorit a bylo to náročné. Jak jste to řešil/a?
 • V jaké situaci se Vám nepodařilo jet podle plánu? Co se stalo? Jak jste to řešil/a? Co jste z toho vyvodil/a?
 • Podílel/a jste se někdy na větších projektech (ve škole/ v zaměstnání)? Můžete mi o tom něco říct?
 • Stalo se Vám někdy, že jste musel/a splnit několik odlišných úkolů v omezeném čase? Co tuto situaci způsobilo? Jak jste ji řešil/a? S jakým výsledkem?
 • Řídil/a jste někdy projekt, na kterém spolupracovalo více lidí? Jak jste jejich práci koordinoval/a? Jakým způsobem jste rozděloval/a úkoly? Jak to fungovalo?
 • Jakým způsobem pracujete, když jste součástí týmu?
 • Jak si zajišťujete, abyste dostal/a podklady včas.
 • Které pracovní situace byste označil/a za obtížné? Proč?

Odolnost vůči stresu/ zvládání zátěže

stresPracuje produktivně ve vysoce stresovém prostředí. Během náročných situací má emoce pod kontrolou. Udržuje rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Udržuje si pozitivní přístup k práci. Dobře snáší kritiku a učí se z ní.

Vhodné otázky:

 • V jaké práci se cítíte dobře?
 • Co Vás v práci dostane do stresu?
 • Popište situaci, kdy jste se ocitl/a pod tlakem. Jak jste ji řešil/a?
 • Jaké jsou Vaše pracovní cíle? Co Vás k těmto cílům motivovalo?
 • Jaké jsou Vaše mimopracovní aktivity? Sportujete?
 • Kdy naposledy se v práci něco nedařilo, jak byste očekával/a? Jak jste na to reagoval/a?

Empatie

empatieNechá druhého domluvit. Neskáče do řeči. Citlivě pokládá otázky a sděluje negativní stanoviska. Nedělá předčasné závěry. Nezlehčuje problémy ostatních. Umí se vcítit do druhých lidí a situací a umí je zohlednit ve svém jednání. Umí dát najevo zájem. Hledá optimální řešení pro všechny strany.

Vhodné otázky:

 • Uveďte situaci, kdy jste musel/a někomu sdělit něco nepříjemného. Jak jste se cítil/a? Co pro Vás bylo nejnáročnější? V čem? Jak jste reagoval/a? S jakým výsledkem?
 • V jaké situaci člověka odmítnete?
 • Kdy jste udělal/a pro někoho něco navíc?
 • Vybavíte si situaci, kdy jste byl/a ve střetu mezi dvěma stranami. Jak jste ji řešil/a?
 • Dejte příklad, kdy jste komunikovala s arogantním kolegou/ kolegyní. Jak jste na to reagoval/a?
 • Dejte příklad člověka, se kterým se Vám nejprve nespolupracovalo dobře, ale nakonec jste si k sobě našli cestu.
 • Kdy pro Vás bylo obtížné někomu naslouchat?

Aktivní (proaktivní) přístup, iniciativa

iniciativaPřichází s novými nápady, přístupy a návrhy. Sám se aktivně zapojuje do úkolů a projektů. Sdílí svoje postřehy. K problémům poskytuje vícero řešení. Vyhledává příležitosti pro svůj rozvoj.

Vhodné otázky:

 • Povězte mi o nějaké inovaci, kterou jste zavedl/a na současné/ poslední pozici. Jakým způsobem jste ji zavedl/a?
 • Popište mi nějakou situaci, kdy jste se rozhodl/a vážně riskovat. Jaké byly důsledky?
 • Ve kterých oblastech se chcete dále rozvíjet? Jak na tom pracujete?
 • Jak jste si v minulosti poradil/a se zadaným úkolem, který byl pro Vás nový a neobvyklý?
 • Jaká rizika jste podstoupil/a ve Vašem předchozím zaměstnání? S jakým výsledkem?
6 nejčastějších kompetencí a jak je prověřit

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Top